Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

8

Position 1 Set Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

11

Position 1 Game Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

151

Position 2 Match Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

7

Position 2 Set Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

10

Position 2 Game Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

139

Position 3 Match Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

9

Position 3 Set Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

14

Position 3 Game Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

144

Position 4 Match Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

7

Position 4 Set Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

10

Position 4 Game Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

109

Position 5 Match Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

9

Position 5 Set Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

15

Position 5 Game Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

123

Position 6 Match Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

13

Position 6 Set Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

23

Position 6 Game Wins

1
Oskaloosa

Class Class 1A

159