Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Mason City

Class Class 2A

6

Position 1 Set Wins

1
Mason City

Class Class 2A

13

Position 1 Game Wins

1
Mason City

Class Class 2A

109

Position 2 Match Wins

1
Mason City

Class Class 2A

10

Position 2 Set Wins

1
Mason City

Class Class 2A

20

Position 2 Game Wins

1
Mason City

Class Class 2A

129

Position 3 Match Wins

1
Mason City

Class Class 2A

5

Position 3 Set Wins

1
Mason City

Class Class 2A

12

Position 3 Game Wins

1
Mason City

Class Class 2A

100

Position 4 Match Wins

1
Mason City

Class Class 2A

7

Position 4 Set Wins

1
Mason City

Class Class 2A

15

Position 4 Game Wins

1
Mason City

Class Class 2A

108

Position 5 Match Wins

1
Mason City

Class Class 2A

5

Position 5 Set Wins

1
Mason City

Class Class 2A

12

Position 5 Game Wins

1
Mason City

Class Class 2A

104

Position 6 Match Wins

1
Mason City

Class Class 2A

5

Position 6 Set Wins

1
Mason City

Class Class 2A

10

Position 6 Game Wins

1
Mason City

Class Class 2A

73