Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Boone

Class Class 1A

11

Position 1 Set Wins

1
Boone

Class Class 1A

20

Position 1 Game Wins

1
Boone

Class Class 1A

143

Position 2 Match Wins

1
Boone

Class Class 1A

6

Position 2 Set Wins

1
Boone

Class Class 1A

12

Position 2 Game Wins

1
Boone

Class Class 1A

106

Position 3 Match Wins

1
Boone

Class Class 1A

4

Position 3 Set Wins

1
Boone

Class Class 1A

8

Position 3 Game Wins

1
Boone

Class Class 1A

82

Position 4 Match Wins

1
Boone

Class Class 1A

5

Position 4 Set Wins

1
Boone

Class Class 1A

10

Position 4 Game Wins

1
Boone

Class Class 1A

84

Position 5 Match Wins

1
Boone

Class Class 1A

4

Position 5 Set Wins

1
Boone

Class Class 1A

9

Position 5 Game Wins

1
Boone

Class Class 1A

80

Position 6 Match Wins

1
Boone

Class Class 1A

7

Position 6 Set Wins

1
Boone

Class Class 1A

12

Position 6 Game Wins

1
Boone

Class Class 1A

86