Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

24
2
Clinton

Class Class 2A

22
3
Valley

Class Class 2A

19
4
Cedar Falls

Class Class 2A

18
5
Bettendorf

Class Class 2A

17

Position 1 Set Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

48
2
Clinton

Class Class 2A

39
3
Bettendorf

Class Class 2A

36
3
Cedar Falls

Class Class 2A

36
5
Valley

Class Class 2A

35

Position 1 Game Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

299
2
Clinton

Class Class 2A

275
3
Bettendorf

Class Class 2A

240
4
Valley

Class Class 2A

221
5
Prairie

Class Class 2A

219

Position 2 Match Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

24
2
Bettendorf

Class Class 2A

19
3
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

18
4
Clinton

Class Class 2A

17
5
Cedar Falls

Class Class 2A

16

Position 2 Set Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

49
2
Bettendorf

Class Class 2A

37
3
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

36
4
Cedar Falls

Class Class 2A

33
5
Valley

Class Class 2A

32

Position 2 Game Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

298
2
Clinton

Class Class 2A

270
3
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

223
4
Bettendorf

Class Class 2A

222
5
Waukee

Class Class 2A

215

Position 3 Match Wins

1
Clinton

Class Class 2A

29
2
Iowa City West

Class Class 2A

24
3
Cedar Falls

Class Class 2A

18
4
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

15
4
Prairie

Class Class 2A

15

Position 3 Set Wins

1
Clinton

Class Class 2A

51
2
Iowa City West

Class Class 2A

48
3
Cedar Falls

Class Class 2A

36
4
Prairie

Class Class 2A

35
5
Valley

Class Class 2A

31

Position 3 Game Wins

1
Clinton

Class Class 2A

324
2
Iowa City West

Class Class 2A

293
3
Prairie

Class Class 2A

268
4
Bettendorf

Class Class 2A

222
5
Cedar Falls

Class Class 2A

217

Position 4 Match Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

25
2
Clinton

Class Class 2A

24
3
Lewis Central

Class Class 2A

20
4
Cedar Falls

Class Class 2A

16
4
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

16

Position 4 Set Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

50
2
Clinton

Class Class 2A

42
3
Cedar Falls

Class Class 2A

32
4
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

29
5
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

28

Position 4 Game Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

303
2
Clinton

Class Class 2A

291
3
Cedar Falls

Class Class 2A

208
4
Urbandale

Class Class 2A

205
5
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

198

Position 5 Match Wins

1
Clinton

Class Class 2A

23
1
Iowa City West

Class Class 2A

23
3
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

20
4
Cedar Falls

Class Class 2A

17
5
Johnston

Class Class 2A

16

Position 5 Set Wins

1
Iowa City West

Class Class 2A

46
2
Clinton

Class Class 2A

40
3
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

37
4
Cedar Falls

Class Class 2A

35
5
Johnston

Class Class 2A

32

Position 5 Game Wins

1
Clinton

Class Class 2A

281
2
Iowa City West

Class Class 2A

277
3
Prairie

Class Class 2A

229
4
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

224
5
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

220

Position 6 Match Wins

1
Clinton

Class Class 2A

27
2
Iowa City West

Class Class 2A

21
3
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

20
4
Johnston

Class Class 2A

16
5
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

15

Position 6 Set Wins

1
Clinton

Class Class 2A

51
2
Iowa City West

Class Class 2A

42
3
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

35
4
Johnston

Class Class 2A

32
4
Valley

Class Class 2A

32

Position 6 Game Wins

1
Clinton

Class Class 2A

336
2
Iowa City West

Class Class 2A

264
3
Cedar Rapids Washington

Class Class 2A

221
4
Cedar Rapids Kennedy

Class Class 2A

220
5
Urbandale

Class Class 2A

201