Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Tanae Thiravong, JR

Albia - Class Class 1A

1
1
Bella Wilson, SR

Albia - Class Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Tanae Thiravong, JR

Albia - Class Class 1A

1
1
Bella Wilson, SR

Albia - Class Class 1A

1

Position 1 Game Wins

1
Bella Wilson, SR

Albia - Class Class 1A

20
2
Tanae Thiravong, JR

Albia - Class Class 1A

8

Position 2 Match Wins

1
Tanae Thiravong, JR

Albia - Class Class 1A

4
2
Bella Wilson, SR

Albia - Class Class 1A

1

Position 2 Set Wins

1
Tanae Thiravong, JR

Albia - Class Class 1A

4
2
Bella Wilson, SR

Albia - Class Class 1A

1

Position 2 Game Wins

1
Tanae Thiravong, JR

Albia - Class Class 1A

41
2
Bella Wilson, SR

Albia - Class Class 1A

9

Position 3 Match Wins

1
Meghan Jones, JR

Albia - Class Class 1A

1
1
Shelby Rozenboom, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
Meghan Jones, JR

Albia - Class Class 1A

1
1
Shelby Rozenboom, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 3 Game Wins

1
Shelby Rozenboom, JR

Albia - Class Class 1A

23
2
Meghan Jones, JR

Albia - Class Class 1A

8

Position 4 Match Wins

1
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

1
1
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

1
1
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 4 Game Wins

1
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

24
2
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

12
3
Meghan Jones, JR

Albia - Class Class 1A

8

Position 5 Match Wins

1
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

2
2
Adelina Curiel, JR

Albia - Class Class 1A

1
2
Jenna Gronewold, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

2
2
Adelina Curiel, JR

Albia - Class Class 1A

1
2
Jenna Gronewold, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 5 Game Wins

1
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

21
2
Adelina Curiel, JR

Albia - Class Class 1A

12
3
Jenna Gronewold, JR

Albia - Class Class 1A

8
4
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

7

Position 6 Match Wins

1
Adelina Curiel, JR

Albia - Class Class 1A

3
2
Jenna Gronewold, JR

Albia - Class Class 1A

1
2
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Adelina Curiel, JR

Albia - Class Class 1A

3
2
Jenna Gronewold, JR

Albia - Class Class 1A

1
2
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

1

Position 6 Game Wins

1
Adelina Curiel, JR

Albia - Class Class 1A

30
2
Sarah Matt, JR

Albia - Class Class 1A

10
3
Jenna Gronewold, JR

Albia - Class Class 1A

9
4
Brooklyn Leshen, JR

Albia - Class Class 1A

4