Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

9

Position 1 Set Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

20

Position 1 Game Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

203

Position 2 Match Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

4

Position 2 Set Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

10

Position 2 Game Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

133

Position 3 Match Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

8

Position 3 Set Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

18

Position 3 Game Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

198

Position 4 Match Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

8

Position 4 Set Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

18

Position 4 Game Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

190

Position 5 Match Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

6

Position 5 Set Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

12

Position 5 Game Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

152

Position 6 Match Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

11

Position 6 Set Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

22

Position 6 Game Wins

1
Western Dubuque

Class Class 2A

175