Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

9 Hole Low

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

41
2
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

43
3
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

51
4
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

59
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

63

9 Hole Average

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

45.63
2
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

59.89
3
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

61.25
4
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

61.60
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

68.33

9 Hole Adjusted Average

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

46.50
2
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

60.78
3
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

62.23
4
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

62.50
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

69.00

18 Hole Low

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

77
2
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

109
3
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

117
4
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

119
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

123

18 Hole Average

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

84.00
2
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

109.00
3
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

117.00
4
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

119.00
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

123.00

18 Hole Adusted Average

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

86.00
2
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

111.00
3
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

119.00
4
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

121.00
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

125.00

Combined Adjusted Average

1
Lydia Grond, SR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

45.33
2
Reagan Damstra, SO

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

59.82
3
Brynn Van Voorst, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

61.65
4
Josie Grond, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

62.00
5
Paulina Alvarado, JR

Boyden-Hull - Class Class 2A - Siouxland - District 2A Region-1A Sibley

67.38