Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Abbot Haner, SR

Keokuk - Class 1A

4

Position 1 Set Wins

1
Abbot Haner, SR

Keokuk - Class 1A

5

Position 1 Game Wins

1
Abbot Haner, SR

Keokuk - Class 1A

32

Position 2 Match Wins

1
Callum Tackes, SR

Keokuk - Class 1A

4

Position 2 Set Wins

1
Callum Tackes, SR

Keokuk - Class 1A

5

Position 2 Game Wins

1
Callum Tackes, SR

Keokuk - Class 1A

33

Position 3 Match Wins

1
Kaiden Stoneking, SR

Keokuk - Class 1A

4
2
Ivan Lopez, JR

Keokuk - Class 1A

1

Position 3 Set Wins

1
Kaiden Stoneking, SR

Keokuk - Class 1A

5
2
Ivan Lopez, JR

Keokuk - Class 1A

1

Position 3 Game Wins

1
Kaiden Stoneking, SR

Keokuk - Class 1A

30
2
Ivan Lopez, JR

Keokuk - Class 1A

8

Position 4 Match Wins

1
Ivan Lopez, JR

Keokuk - Class 1A

4
2
Kaiden Stoneking, SR

Keokuk - Class 1A

1

Position 4 Set Wins

1
Ivan Lopez, JR

Keokuk - Class 1A

5
2
Kaiden Stoneking, SR

Keokuk - Class 1A

1

Position 4 Game Wins

1
Ivan Lopez, JR

Keokuk - Class 1A

44
2
Kaiden Stoneking, SR

Keokuk - Class 1A

8

Position 5 Game Wins

1
Luke Thompson, FR

Keokuk - Class 1A

38
2
Brendan Worster, FR

Keokuk - Class 1A

2

Position 6 Match Wins

1
Brendan Worster, FR

Keokuk - Class 1A

2
2
Noah Kelly, FR

Keokuk - Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Brendan Worster, FR

Keokuk - Class 1A

2
1
Noah Kelly, FR

Keokuk - Class 1A

2

Position 6 Game Wins

1
Noah Kelly, FR

Keokuk - Class 1A

14
2
Brendan Worster, FR

Keokuk - Class 1A

13
LIVE
7:30 PM
FM-M
2-1
E ML
2-0
7:30 PM CT
7:30 PM
M-FV
1-2
RV
1-0
7:30 PM CT