Tennis 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa

Position 1 Match Wins

1
Dawson Bonnett, JR

Albia - Class 1A

1

Position 1 Set Wins

1
Dawson Bonnett, JR

Albia - Class 1A

1

Position 1 Game Wins

1
Dawson Bonnett, JR

Albia - Class 1A

16
2
Jaden Hugen, SR

Albia - Class 1A

9

Position 2 Match Wins

1
Jaden Hugen, SR

Albia - Class 1A

3

Position 2 Set Wins

1
Jaden Hugen, SR

Albia - Class 1A

3

Position 2 Game Wins

1
Jaden Hugen, SR

Albia - Class 1A

34
2
Trey Griffin, SR

Albia - Class 1A

6

Position 3 Match Wins

1
Trey Griffin, SR

Albia - Class 1A

3
2
Dawson Bonnett, JR

Albia - Class 1A

2

Position 3 Set Wins

1
Trey Griffin, SR

Albia - Class 1A

3
2
Dawson Bonnett, JR

Albia - Class 1A

2

Position 3 Game Wins

1
Trey Griffin, SR

Albia - Class 1A

34
2
Dawson Bonnett, JR

Albia - Class 1A

16
3
Brock Ratliff, SR

Albia - Class 1A

4

Position 4 Match Wins

1
Chris Kilfoyle, JR

Albia - Class 1A

4

Position 4 Set Wins

1
Chris Kilfoyle, JR

Albia - Class 1A

4

Position 4 Game Wins

1
Chris Kilfoyle, JR

Albia - Class 1A

46
2
Trey Griffin, SR

Albia - Class 1A

6

Position 5 Match Wins

1
Brock Ratliff, SR

Albia - Class 1A

5
2
Chris Kilfoyle, JR

Albia - Class 1A

1

Position 5 Set Wins

1
Brock Ratliff, SR

Albia - Class 1A

7
2
Chris Kilfoyle, JR

Albia - Class 1A

1

Position 5 Game Wins

1
Brock Ratliff, SR

Albia - Class 1A

62
2
Chris Kilfoyle, JR

Albia - Class 1A

8

Position 6 Match Wins

1
Eli Zanoni, JR

Albia - Class 1A

4
2
Max Teno, SR

Albia - Class 1A

1

Position 6 Set Wins

1
Eli Zanoni, JR

Albia - Class 1A

5
2
Max Teno, SR

Albia - Class 1A

1

Position 6 Game Wins

1
Eli Zanoni, JR

Albia - Class 1A

58
2
Max Teno, SR

Albia - Class 1A

8
LIVE
6:00 PM
0-0
0-0
6:00 PM CT
7:30 PM
G-LR
0-2
SHD
1-2
7:30 PM CT