Spring Golf 2020-21
QuikStatsQuikStats Iowa
Stats
Stats
Rk Athlete
9RDS
18RDS
9HL
9H
9HA
18HL
18H
18HA
CAVG
1
Mitchell Pothitakis, JR

Holy Trinity Catholic

1 1 50 50.00 51.10 96 96.00 98.00 49.70
2
Trevor Mohrfeld, SR

Holy Trinity Catholic

6 5 48 51.33 52.37 90 101.20 104.04 52.15
3
Colby Bredemeyer, SR

Holy Trinity Catholic

6 5 46 50.00 51.03 97 102.00 104.84 51.90
4
Blake Hemann, JR

Holy Trinity Catholic

6 4 48 56.17 57.20 106 110.25 112.25 56.59
5
Tyler Snaadt, JR

Holy Trinity Catholic

6 4 57 58.50 59.53 90 110.00 113.05 57.81
6
Jackson Van Hamme, JR

Holy Trinity Catholic

6 4 63 67.33 68.37 129 133.75 135.75 68.09
7
Cody Briggs, JR

Holy Trinity Catholic

3 2 64 69.00 70.00 137 143.50 145.50 71.57
LIVE
7:00 PM
WBN
21-13
BKMC
31-11
7:00 PM
7:00 PM
HTN
20-7
WCH
36-5
7:00 PM