Dowling Catholic Maroons

Box Score

Athlete 9RDS 18RDS 9HL 9H 9HA 18HL 18H 18HA CAVG
Tate Berns, JR 3 11 40 40.00 39.67 76 81.27 81.57 40.65
John Cahalan, SR 3 11 38 39.00 38.67 67 76.82 77.12 38.57
Charlie Ferrari, JR 3 11 42 42.00 41.67 77 81.82 82.12 41.13
Luke McFarling, SR 3 11 38 39.33 39.00 72 76.64 76.94 38.53
Jake Noonan, SR 3 11 39 40.00 39.67 75 79.64 79.94 39.93
Jackson Yurgae, SR 3 11 37 38.67 38.33 72 75.64 75.94 38.01