Basketball 2019-20
QuikStatsQuikStats Iowa

Points

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

483
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

234
3
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

179
4
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

174
5
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

148

Assists

1
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

88
2
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

71
3
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

43
4
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

28
5
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

27

Rebounds

1
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

130
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

127
3
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

99
4
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

98
5
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

86

Steals

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

59
2
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

40
3
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

37
4
Regan Van Wyhe, SOF, #20

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

35
5
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

32

Blocks

1
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

16
2
Regan Van Wyhe, SOF, #20

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

15
3
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

12
4
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

11
5
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

10

Field Goals Made

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

165
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

93
3
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

79
4
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

57
5
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

47

Field Goal Attempts

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

380
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

150
3
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

147
4
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

129
5
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

126

Field Goal Percentage

1
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

62.7%
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

62.0%
3
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

43.4%
4
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

42.9%
5
Regan Van Wyhe, SOF, #20

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

39.2%

Three Pointers Made

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

44
1
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

44
3
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

12
4
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

5
5
Brooklyn Krull, SOF, #30

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

2

Three Point Attempts

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

122
2
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

119
3
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

54
4
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

24
5
Shania Struckman, SRG, #14

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

10

Three Point Percentage

1
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

37.0%
2
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

36.1%
3
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

22.2%
4
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

20.8%
5
Brooklyn Krull, SOF, #30

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

66.7%

Free Throws Made

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

109
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

48
3
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

42
4
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

21
5
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

19

Free Throw Attempts

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

141
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

82
3
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

76
4
Regan Van Wyhe, SOF, #20

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

36
5
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

30

Free Throw Percentage

1
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

77.3%
2
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

70.0%
3
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

58.5%
4
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

55.3%
5
Regan Van Wyhe, SOF, #20

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

33.3%

Effective Field Goal Percentage

1
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

62.7%
2
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

62.0%
3
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

53.7%
4
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

49.2%
5
Kaylee Davis, SOG, #24

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

45.8%

Offensive Rebounds

1
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

63
2
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

47
3
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

28
4
Regan Van Wyhe, SOF, #20

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

26
5
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

22

Defensive Rebounds

1
Farrah Lewis, SRC, #44

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

83
2
Sutton Schlumbohm, SRG, #22

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

76
3
Hayden Heimensen, JRG, #4

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

71
4
Addison Klosterbuer, FRG, #10

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

69
5
Kiley Metzger, SRF, #40

Central Lyon - Class 2A - Siouxland - District Class 2A - Region 1

64